நானும் 3D யும்…(Video).

ஜனவரி 22, 2009
Advertisements

இன்று முதல் Airtel.

ஜனவரி 12, 2009

இலங்கையில் Airtel இன்று முதல் தனது சேவையை ஆரம்பித்தது.

Airtel

Airtel Office

Airtel

Airtel Office


பீரோ சாமி

ஜனவரி 9, 2009Airtel நிறுவனம் இலங்கையில்.

ஜனவரி 5, 2009

இலங்கையில் ஜனவரி 12 முதல் தனது சேவையை ஆரம்பிக்கும் என Airtel நிறுவனம் இன்று உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்தது.

Airtel

Airtel

Airtel Head Office

Airtel Head Office

Airtel

Airtel

Airtel Sim Card

Airtel Sim Card

Airtel

Airtel


மாட்டு வண்டி சக்கரம் பொருத்தப்பட்ட Hummer.

ஜனவரி 5, 2009

Hummer

Hummer